โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ขั้นตอนการคัดเลือก
แนวทางการคัดเลือก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั้งหมด (พ.ศ. 2525-2566)

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้า ของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้นๆ และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน 

ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม

การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th