โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ขั้นตอนการคัดเลือก

  1. เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  2. เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่
  4. ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  5. มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม

* เสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัล : จำนวนไม่เกิน 2 รางวัลๆ ละ 400,000 บาท โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร
วันประกาศรางวัล : ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี

 

ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com

** โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

หมดเขตการเสนอชื่อในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th