ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
Foundation for the Promotion of Science and Technology under the Patronage of H.M. the King

ที่ตั้งสำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-7987, 0-2218-5245 โทรสาร 0-2252-4516