ตราสาร

ชื่อ เครื่องหมาย และสำนักงานที่ตั้ง

• มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย่อว่า มูลนิธิ ส.ว.ท. 
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Foundation for the Promotion of Science and Technology ย่อว่า F.P.S.T.

• สำนักงานของมูลนิธินี้อยู่ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ตำบลวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330