มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

1. ลักษณะรางวัล

         รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี  โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้  สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้า ของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้น ๆ  และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน  ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ  มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่ นิยม  อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม

         จำนวนไม่เกิน 2 รางวัลๆ ละ 400,000.-บาท โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร

2. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

         2.1 บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นต้องมีสัญชาติไทย
         2.2 บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  จะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านผู้เสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ ได้เชิญอย่างเป็นทางการหรือที่มีผลงานดีเด่นอันเป็นประจักษ์จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล
         อนึ่งผลงานของผู้ถึงแก่กรรมแล้วจะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา ยกเว้นในกรณีผู้นั้นได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้มีการ เสนอชื่อมายังคณะกรรมการฯ แล้ว

         การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com
         โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th

3. เกณฑ์การพิจารณา

         3.1 เกณฑ์ด้านผลงาน

                  3.1.1 เป็นผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า ประจักษ์ชัดในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการพิจารณาผลงานที่ตีพิมพ์ ให้พิจารณาคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานว่าอยู่ในระดับใดของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานประเภทเดียวกัน  โดยดู Impact factor และพิจารณา Publication credit (ผลรวมของ Impact factor ของวารสารที่ ผลงานได้รับการตีพิมพ์) รวมทั้งการเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) มากน้อยเพียงใด
                  3.1.2 เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง
                  3.1.3 เป็นผลงานวิจัยของตนที่กระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่

         3.2 เกณฑ์ด้านบุคคล

                  3.2.1 อุทิศตนเพื่องานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม ติดต่อกันเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
                  3.2.2 ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและอุปนิสัยเป็นที่นิยม มีลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงาม