มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

1. ลักษณะรางวัล

         รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน  ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือทฤษฎี  โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้  สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมาจากการวิจัยค้นคว้า ของตน ที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่าได้เพิ่มพูน พื้นฐานความรู้ในสาขานั้น ๆ  และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน  ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ  มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่ นิยม  อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม

         จำนวนไม่เกิน 2 รางวัลๆ ละ 400,000.-บาท โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร

2. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

         2.1 บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นต้องมีสัญชาติไทย
         2.2 บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  จะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านผู้เสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ ได้เชิญอย่างเป็นทางการหรือที่มีผลงานดีเด่นอันเป็นประจักษ์จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล
         อนึ่งผลงานของผู้ถึงแก่กรรมแล้วจะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา ยกเว้นในกรณีผู้นั้นได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้มีการ เสนอชื่อมายังคณะกรรมการฯ แล้ว

         การเสนอชื่อ ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com
         โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ หมดเขตการเสนอชื่อในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th

3. เกณฑ์การพิจารณา

         3.1 เกณฑ์ด้านผลงาน

                  3.1.1 เป็นผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า ประจักษ์ชัดในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในการพิจารณาผลงานที่ตีพิมพ์ ให้พิจารณาคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานว่าอยู่ในระดับใดของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานประเภทเดียวกัน  โดยดู Impact factor และพิจารณา Publication credit (ผลรวมของ Impact factor ของวารสารที่ ผลงานได้รับการตีพิมพ์) รวมทั้งการเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) มากน้อยเพียงใด
                  3.1.2 เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง
                  3.1.3 เป็นผลงานวิจัยของตนที่กระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่

         3.2 เกณฑ์ด้านบุคคล

                  3.2.1 อุทิศตนเพื่องานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม ติดต่อกันเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
                  3.2.2 ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและอุปนิสัยเป็นที่นิยม มีลักษณะเป็นผู้นำทางวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่ดีงาม