โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

การสรรหา

สำหรับการสรรหาในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเทคโนโลยี ด้านต่างๆ จะเชิญให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ เสนอชื่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นหรือนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา สำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) อาจเสนอส่งผลงานของตนเองโดยตรงต่อ คณะกรรมการผ่านทาง www.promotion-scitec.or.th

กฎเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่เสนอตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
  1. ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือ โดยคนไทย (Technology content)
  2. ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology readiness level) ได้แก่ระดับ concept formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation
  3. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือศักยภาพที่จะทำเกิดขึ้น (Impact)
 2. เกณฑ์ด้านบุคคล
  1. เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
  2. ในกรณีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (วันที่ 31 มีนาคม 2565)
  3. เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างของการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นหลัง

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สำหรับนักเทคโนโลยีดีเด่นจะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือมาจากการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่ www.promotion-scitec.or.th ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565