โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

การสรรหา

สำหรับการสรรหาในปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเทคโนโลยี ด้านต่างๆ จะเชิญให้บุคคลหรือองค์กรต่างๆ เสนอชื่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นหรือนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา สำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) อาจเสนอส่งผลงานของตนเองโดยตรงต่อคณะกรรมการ

กฎเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่เสนอตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
  1. ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือ โดยคนไทย (Technology content)
  2. ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology readiness level) ได้แก่ระดับ concept formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation
  3. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือศักยภาพที่จะทำเกิดขึ้น (Impact)
 2. เกณฑ์ด้านบุคคล
  1. เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
  2. ในกรณีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (วันที่ 31 มีนาคม 2567)
  3. เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างของการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นหลัง

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สำหรับนักเทคโนโลยีดีเด่นจะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือมาจากการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่
ฝ่ายเลขานุการโครงการนักเทคโนโลยีดีเด่นและรุ่นใหม่ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
e-mail: thaitechaward@gmail.com
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567