โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ขั้นตอนการคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของรางวัล

  1. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนเจริญรอยตาม

คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ

  1. นักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยต้องเกิดภายหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2532
  2. มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (major contributor) ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาระดับใดระดับหนึ่ง
  4. เป็นผู้ที่ทำการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
  5. มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     * สามารถสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อ
รางวัล : รางวัลมีมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร (ปีละไม่เกิน 6 รางวัล)
วันประกาศรางวัล : ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี

ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com

** โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

หมดเขตการเสนอชื่อหรือสมัครในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th