บทความ : สารจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 51

              สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2551 นี้ และขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ และ ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ที่ได้รับเลือกเป็น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2551 และ นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ดร. นราธิป วิทยากร ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย ผศ. ดร. สาธิต แซ่จึง และ ผศ. ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ ที่ได้รับเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2551

              สกว. ตระหนักดีว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของโลก ไม่มีประเทศใดสามารถพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องได้หากขาดความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บางประเทศอาจจะเลือกพัฒนาด้านเทคโนโลยีก่อนในขั้นต้นโดยต่อยอดจากความรู้พื้นฐาน ของประเทศอื่น แต่ในที่สุดก็ต้องหันมาสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของตนเองขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นได้อยู่หลายประเทศ

              ในขณะเดียวกัน วิทยาศาสตร์พื้นฐานจะเปล่งประกายให้สังคมได้เห็นคุณค่าได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้จับคู่กับงานพัฒนาเทคโนโลยี และสามารถแสดงผลขั้นสุดท้ายขององค์ ความรู้ที่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปธรรมได้ สังคมจึงจะตื่นตัวและสนใจสร้างนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากยิ่งขึ้น และกลายเป็น”วงจรสร้างสรรค์”ที่ยั่งยืนต่อไป งานทั้งสองส่วนจึงต้องดำเนินไป เคียงคู่กัน เชื่อมโยงกันและได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมกัน ประเทศชาติจึงจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างสมดุล

              ดังนั้น สกว. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้รับการยกย่องในการมอบรางวัลในวันนี้ และเชื่อว่าผลงานของ นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ท่านนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น การเผยแพร่ผลงานและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับรางวัล นี้อาจจะกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย