บทความ : สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

              สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการสร้าง และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่า ดังนั้น สวทช. จึงให้การสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินงานในโครงการ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นประโยชน์ยิ่ง เปรียบเสมือน “เสาหลัก” ของการพัฒนาประเทศ และจะเป็นตัวอย่างให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย

              รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีความภูมิใจที่นักวิจัยไทยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล แทนการพึ่งพาความรู้ความสามารถจากงานวิจัยในต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุด จะเป็นแรงจูงใจให้นักวิจัยรุ่นหลังมีความสนใจในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นอนาคตอันแจ่มใส สามารถยึดเป็นอาชีพอย่างมีเกียรติ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อสังคม

              กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหลายองค์กรกับมูลนิธิฯ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ อย่างจริงจัง ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มพูนผลงานวิจัย โดย สวทช. จะร่วมมือผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประเทศของเราเป็นสังคมแห่งความรู้ อย่างแท้จริง

              สวทช. ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้กรุณาสละเวลาช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ และเต็มใจโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆ อันบ่งถึงความปรารถนาดีต่อสังคม และความหวังอัน สูงสุดที่จะทำให้ประเทศของเราสามารถปลูกฝังให้มีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

              เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เชื่อมั่นว่า การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคคลากรคุณภาพที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป