มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
แนวทางการเสนอชื่อหรือการสมัครเพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

1. เหตุผล

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ผลักดันให้เกิดรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น " ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อ ให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการระดมทุน จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526

          เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาส สะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและ ให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนา ไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคตจึงได้จัดให้มีรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

2. วัตถุประสงค์ของรางวัล

          2.1 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
          2.2 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนเจริญรอยตาม

3. สาขาวิชาและคุณสมบัติ

          มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลจำนวนปีละไม่เกิน 6 รางวัล ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยต้องเกิดภายหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2531 มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ใน วารสารที่มีมาตรฐานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (Major contributor) ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญา ระดับใดระดับหนึ่งและเป็นผู้ที่ทำการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. การเสนอชื่อรับรางวัล

          สามารถกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          4.1 โดยการเสนอชื่อ กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้อื่นเพื่อให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลฯ กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจน รวมทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้เสนอ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม
          4.2 โดยการสมัคร กล่าวคือผู้เป็นเจ้าของผลงานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มซึ่งขอรับได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือที่ฝ่ายเลขานุการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com หรือ download แบบฟอร์ม จาก www.promotion-scitec.or.th
          4.3 โดยคณะกรรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล

          การเสนอชื่อให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่
          ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการ นายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 E-mail: w.sangthong@gmail.com

          หมดเขตการเสนอชื่อหรือสมัครในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

5. ลักษณะรางวัล

          รางวัลมีมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร