งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้ร่วมจัดงานประกาศรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยมี น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานประกาศรางวัล ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ผลประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มีดังนี้

นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566” มี 1 รางวัล ประเภทกลุ่ม ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง รองศาสตราจารย์ นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน “การพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด”

นักวิจัยผู้ได้รับรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566” มี 2 รางวัล ได้แก่

  • ดร. เภสัชกรนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จากผลงาน “เทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ จาก สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี จากผลงาน “วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”

ซึ่งทางมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่นักเทคโนโลยีดีเด่นและรุ่นใหม่ในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Healthy Living” โดยมีการนําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการ จัดแสดงผลงาน (TechInno Mart) การจุดประกายความคิดความสร้างสรรค์ผ่านการนําเสนอโดยวิทยากรจาก องค์กรชั้นนําทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.ถึง 17.15 น. ณ ห้อง Magnolia Ballroom, Waldorf Astoria Bangkok