งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดให้มีการประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2021 ภายใต้หัวข้อ “HARNESSING INNOVATION for FUTURE GROWTH”) ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเทคโนโลยีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีในงานดังกล่าว ณ. สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง SCG ผลประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มีดังนี้

  • ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย”
  • สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย “กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษอัจฉริยะ”
  • บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด และ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อผลิตภัณฑ์ทรายแมว”

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2564