งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดให้มีการประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 โดยนักเทคโนโลยีได้เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีในงาน TechInno Forum ภายใต้หัวข้อ “Future Living : TechInno For a Better Life ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง SCG ผลประกาศรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มีดังนี้

  • ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ , ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบรวดเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตเขตร้อน อ่านผล ณ จุดทดสอบด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี”
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดย ดร. อภิชาติ อินทรพานิชย์ และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “KidBright : บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม”
  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)โดย ดร. คทาวุธ นามดี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. ธีรพงศ์ ยะทา และ สพ.ญ.ดร. สิริกร กิติโยดม ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ แบบกลุ่มนักเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย “นาโนวัคซีนแบบจุ่มโดยเลียนแบบเชื้อก่อโรคในปลา”