งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
และนายแพทย์ วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2553

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้