โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 

ขั้นตอนการคัดเลือก
แนวทางการคัดเลือก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัย
แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ออนไลน์
รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งหมด (พ.ศ. 2534-2560)

 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ผลักดันให้เกิดรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการระดมทุน จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิส่ง เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526

เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มี ศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงานเนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สมควรได้รับการสนับสนุนและ ให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

หมดเขตการเสนอชื่อในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th